Faktura VAT i faktura proforma - podstawowe różnice

W obrocie gospodarczym bardzo często można spotkać się z pojęciami faktura VAT i faktura proforma. Choć dla osób niezaznajomionych z tematem dokumenty te mogą wydawać się zbieżne, w praktyce okazuje się, że różnice pomiędzy nimi występują już w zakresie kwalifikacji księgowej. 

Faktura VAT nie służy wyłącznie potwierdzeniu transakcji

Pod pojęciem faktury VAT należy rozumieć dokument wystawiany przez płatnika podatku VAT. Ma on na celu udokumentowanie określonej czynności, jednak nie tylko, jednak tę kwestię omówimy nieco później.

Do wystawiania faktury VAT upoważnieni są podatnicy VAT czynni, zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne niebędące podatnikami, występujące jako strona we współwewnętrznej dostawie nowych środków transportu.

W praktyce oznacza to, że osoby niebędące zarejestrowanym podatnikiem i nieuczestniczące we wspomnianej wyżej dostawie, zobowiązane są do wystawiania rachunku, nie faktury VAT. Ciążący na podatniku obowiązek wystawiania faktur, nie obowiązuje w przypadku, gdy stroną transakcji jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że faktura VAT nie jest jedynie potwierdzeniem zawarcia transakcji. Faktura stanowi także jeden z najistotniejszych dokumentów podatkowych, z którym najczęściej wiąże się obowiązek zapłaty podatku VAT i dochodowego.

Faktura proforma nie jest dowodem księgowym

Zgodnie z ustawą o VAT, wystawienie proformy nie niesie ze sobą skutków w zakresie podatku VAT. Wynika z tego, że wykazany na fakturze podatek nie podlega obowiązkowy zapłaty, dokument ten nie stanowi też podstawy do odliczenia VAT-u. 

Mimo jasnej definicji, nadal pojawia się sporo wątpliwości dotyczących wykazywania podatku należnego od proformy. Wynikają one z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, której podstawą jest dyrektywa Rady UE dotycząca wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Na mocy zmiany, od 1 stycznia 2013 nie ma obowiązku oznaczania dokumentów jako Faktura VAT.  Interpretacja Ministerstwa Finansów jest jednak jasna – faktura proforma nie jest dokumentem księgowym.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również