Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi - z czym się to wiąże?

Podstawowym elementem umowy o pracę jest wynagrodzenie za tę pracę. Wysokość pensji powinna być tak ustalona, aby odpowiadała rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. Uwzględniać powinna także ilość oraz jakość świadczonej pracy. Jak więc się ma powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi do wysokości jego wynagrodzenia?

Dodatkowe obowiązki a wysokość wynagrodzenia

Okazuje się, że bez braku pisemnej zgody pracownika na wykonywanie dodatkowych obowiązków bez podniesienia wysokości jego wynagrodzenia wiąże się z możliwością powództwa sądowego w celu określenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia. 
Obowiązkiem pracodawcy jest wyszczególnienie zakresu czynności pracownika, co stanowi konkretyzację omówionego rodzaju pracy. Oznacza to, że zakres czynności pracownika nie może wykraczać poza umówiony wcześniej pomiędzy obiema stronami rodzaj pracy. 

W przypadku kiedy to pracodawca zleci pracownikowi wykonanie dodatkowej pracy, tego typu polecenia nie powinny się powtarzać, jeśli pracodawca nie chce ponosić dodatkowych kosztów. Pracownik musi wywiązywać się z poleceń umieszczonych w granicy ustalonego rodzaju umowy oraz z tych, na które wyraził zgodę poprzez podpisanie zakresu swoich obowiązków. Jednak w przypadku dodatkowych zleceń pracodawca musi liczyć się z konieczności rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. 

Zmiana zakresu czynności pracownika nie jest istotną zmianą warunków pracy, jeśli czynności które miałyby być wykonywane przez pracownika, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną prze niego funkcją.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również