Spółka akcyjna

Spółka akcyjna o charakterze kapitałowym stanowi jedną z form spółek prawa handlowego. Przeznaczona jest do prowadzenia średnich lub dużych przedsiębiorstw. Osobowość prawna spółki akcyjnej stanowi odrębność wobec osobowości prawnej jej członków - właścicieli oraz akcjonariuszy. Zawarcie umowy tej spółki wymaga aktu notarialnego, a jej kluczowym elementem są akcje, czyli udziały w spółce.

Charakterystyka spółki akcyjnej

Spółkę akcyjną może założyć jedna lub kilka osób. Nabywa ona osobowość prawną w momencie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

Spółka akcyjna wymaga charakteru dualistycznego, co oznacza konieczność obecności stałego organu nadzorczego - w skład władz spółki wchodzą więc: zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Zarząd powoływany jest na okres maksymalnie pięciu lat i zobowiązany jest do reprezentowania spółki wobec osób trzecich. Z kolei rada nadzorcza wykonuje stały nadzór nad zarządem i powinna składać się z minimum trzech członków, a w spółkach publicznych z pięciu. Są oni powoływani i odwoływani przez akcjonariuszy.

Warto zaznaczyć, że minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi sto tysięcy złotych, z kolei minimalna wartość akcji to jeden grosz.

Akcje występujące w formie spółki akcyjnej dzielą się na: imienne i na okaziciela, gotówkowe i aportowe, uprzywilejowane i zwykłe - są one niepodzielne.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy w spółce akcyjnej

Akcjonariusz to osoba która zobowiązana jest wnieść pewien wkład do kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Wobec tego ma ona prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, podczas którego podnoszone są kwestie dotyczące działalności spółki. Akcjonariusz ma prawo do rozporządzania własnymi akcjami, jak również do otrzymania dywidendy w przypadku podziału uzyskanych przychodów.

Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, a ryzyko ponoszone przez niego oznacza się do wysokości wniesionego kapitału. Zyski określane są jako proporcjonalne do posiadanych przez akcjonariusza udziałów.

 

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również