Spółka komandytowa

Spółka komandytowa stanowi rodzaj spółki prawa handlowego i jest jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, jednak ma nadaną podmiotowość prawną przyznaną przez Kodeks spółek handlowych. Oznacza to, że spółka ma możliwość nabywania prawa do własności, zaciągania zobowiązań, jak również pozywania i bycia pozywaną.

Członkowie spółki komandytowej

Komandytowa spółka oznacza prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, a wśród jej członków wyodrębnia się dwie grupy: komplementariuszy i komandytariuszy. Podobny podział wynika z pozycji prawnej wspólników w składzie spółki. 

Komplementariusz staje się aktywnym członkiem spółki komandytowej, reprezentującym ją wobec osób trzecich oraz prowadzącym jej szeroko rozumiane interesy. W związku z tym ten członek spółki posiada nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, odpowiadając za nie własnym majątkiem.

Komandytariusz określany jest jako wspólnik pasywny, który pozbawiony jest możliwości reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki, jak również nie zostaje obciążony całkowitą odpowiedzialnością za jej zobowiązania - odpowiada on wyłącznie za zobowiązania do sumy komandytowej, określonej w umowie.

Wspólnikami, wchodzącymi w skład spółki komandytowej mogą zostać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne. Podmiot spółki nie może być jednocześnie komplementariuszem oraz komandytariuszem.

Formalne kwestie związane ze spółką komandytową

Warto zaznaczyć, że spółka komandytowa powstaje w celu wykonywania działalności gospodarczej. Jej powstanie tożsame jest z wpisem do rejestru, po uprzednim podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego. 

Spółka komandytowa nie staje się płatnikiem podatku dochodowego, jednak jej członkowie zobowiązani są do jego opłacania. Spółka zobligowana jest z kolei do ponoszenia kosztów podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz omawianej spółki komandytowej - celem podobnego manewru staje się optymalizacja podatkowa.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również