Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jeden ze sposobów rozwiązania zatrudnienia - ma miejsce w sytuacji, gdy jedna ze stron (pracodawca lub osoba przez niego zatrudniana) składa oświadczenie woli, w konsekwencji którego następuje rozwiązanie umowy o pracę po odbytym okresie wypowiedzenia, ustalonym w treści umowy. 

Treść wypowiedzenia o pracę

W zależności od strony, która staje się źródłem wypowiedzenia, oświadczenie woli powinno przyjmować określoną formę - teoretycznie w przypadku rezygnacji z pracy osoby zatrudnionej istnieje możliwość ustnego złożenia wypowiedzenia, jednak polecany i stosowany w praktyce sposób uwzględnia pisemną deklarację.

Wobec pracodawcy istnieją pewne wymogi w odniesieniu do wypowiedzenia umowy o pracę - powinien on wręczyć je pracownikowi w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią. Pracodawca zobowiązany jest także do zawarcia w treści wypowiedzenia przyczyny swojej decyzji oraz informacji o możliwości odwołania się od niej za pośrednictwem sądu pracy. W przypadku nie uwzględnienia obligatoryjnych punktów wypowiedzenia staje się ono wadliwe i może przyczynić się do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów odszkodowawczych przez pracownika.

Długość okresu wypowiedzenia

Wspomniany okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od kilku czynników - głównym z nich staje się rodzaj umowy oraz czas, na jaki została zawarta. Ponadto w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony szczególne znaczenie ma przebyty okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

W przypadku umowy na okres próbny, czas wypowiedzenia waha się w granicach od trzech dni do dwóch tygodni i uzależniony jest od długości umownego okresu próbnego.

Z kolei jeśli umowa o pracę zawarta była na czas nieokreślony, wtedy pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia od dwóch tygodni do trzech miesięcy. 

Umowę na czas określony obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia - taka możliwość istnieje, gdy w treści umowny o pracę znajduje się klauzula o ewentualności jej rozwiązania oraz gdy jest ona zawarta na czas dłuższy niż pół roku. W innym przypadku umowa taka rozwiązuje się w momencie jej ustania.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również