Spółka cywilna

Spółka cywilna stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności z uwzględnieniem wspólnika - według regulacji prawnych nie posiada ona osobowości prawnej z uwagi na swój cywilny charakter. Podmiotami prawa w tym przypadku stają się osoby wchodzące w skład spółki, a sama spółka staje się wyłącznie umową, która ich wiąże. 

Spółka cywilna - niezbędne formalności

W celu założenia spółki cywilnej konieczne jest posiadanie przez osoby wchodzące w jej skład wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jak również dokonanie odpowiednich zgłoszeń w urzędach.

Konieczne jest stworzenie i podpisanie umowy spółki cywilnej, która powinna zawierać konkretne informacje oraz ustalenia. Jej treść musi bowiem uwzględniać wspólny cel gospodarczy, do którego dążyć będą osoby wchodzące w skład spółki, nazwę spółki, wkłady wnoszone do niej przez jej członków, określenie udziału w ewentualnych zyskach i stratach, jak również możliwość podziału oraz wypłaty zysków w trakcie okresu trwania spółki. Niezbędne jest również określenie podziału obowiązków odnoszących się do reprezentowania spółki, czyli występowania w jej imieniu wobec osób trzecich oraz podejmowania decyzji o sprawach dotyczących spółki cywilnej.

Dodatkowe informacje

Należy pamiętać, że członkowie spółki cywilnej zobligowani są do pokrycia kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego stawka wynosi 0,5%, a podstawą do naliczania jest wartość wkładów wniesionych do spółki przez jej uczestników.    

Posiadanie wspólnego konta w banku oraz zasady korzystania ze środków zgromadzonych na nim regulowane są odrębnymi przepisami, zawartymi w prawie bankowym oraz w umowie, podpisywanej z konkretnym bankiem.

W odniesieniu do pokrywania kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego każdy ze wspólników spółki cywilnej staje się płatnikiem własnych składek. Z kolei w przypadku zatrudniania pracowników oraz zleceniobiorców, spółka musi zostać zgłoszona w ZUS jako płatnik składek.

Biznes Sukces

Z nami osiągniesz sukces!

Zobacz również